• HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATA

   • Procedury rekrutacyjne:

    Krok I
    Utworzenie podania w formie elektronicznej

    www.edu.gorzow.pl (zakładka e-nabór ,w prawym menu)

     

    Krok II
    13 maja - do 17 czerwca 2019 r. do godz. 15:00
    - składanie podań o przyjęcie do szkoły

     

    Krok III
    21 - 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00
    - złożenie świadectwa ukończenia szkoły oraz 
    zaświadczenia o wynikach egzaminu OKE

    4 lipca 2019 r. do godz.12:00
    - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 
    i kandydatów niezakwalifikowanych

    Do 11 lipca 2019 r. do godz. 15:00
    - potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia 
    nauki w ZSE poprzez dostarczenie oryginałów 
    świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia OKE

     

    Krok IV
    12 lipca 2019 r. o godz. 12:00
    - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     

    Przedmioty punktowane dla każdego zawodu:
    j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

     

    Wymagane dokumenty:

    • wniosek o przyjęcie do szkoły
    • 3 fotografie (podpisane)
    • świadectwo ukończenia szkoły
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu OKE
    • zaświadczenie lekarskie