• Harmonogram działań

   • Rekrutacja do 
    Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych 
    im. Stefana Starzyńskiego w  Gorzowie Wlkp. 
    na rok szkolny 2020/2021

    Krok I
    Utworzenie wniosku w formie elektronicznej:
    http://www.eurzad.gorzow.pl/edu/nabory/     wejść w ikonkę  „Nabór Szkoły Ponadpodstawowe”

    Krok II
    15 czerwca -  10 lipca 2020 r. do godz. 15:00
    - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

    Krok III
    26 czerwca - 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00
    - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

    Krok IV
    31 lipca - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00
    - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
    o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

    12 sierpnia 2020 r. 
    - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

    13 - 18 sierpnia 2020 r.  do godz. 15:00
     - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    19 sierpnia 2020 r.  do godz. 12:00
     -  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych.

     
    Przedmioty punktowane dla każdego zawodu
    j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka
     

    Wymagane dokumenty:

    • wniosek o przyjęcie do szkoły,
    • 3 fotografie (podpisane),
    • świadectwo ukończenia szkoły,
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
    • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (lekarz rodzinny),
    • karta zdrowia.