• PROJEKT: „ZAWODOWCY W GORZOWIE”

  • PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

   Planowany termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.
   Wartość projektu: 3 413 330,83
   Liczba uczestników: 3290
   3200 – uczniowie gorzowskich szkół zawodowych
   90 – nauczyciele gorzowskich szkół zawodowych


   Plakat: plakat_projekt_zawodowcy.pdf

   Materiał promocyjny: materialpromocyjny8.4.2.pdf

   Prezentacja: prezentacjaprojektuZawodowcywGorzowie.pdf

   Profil na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/zawodowcywgorzowie/

  • PROJEKT: "Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego"

  • PROJEKT Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego


   Projekt Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie ofert edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych; Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie ofert edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski.

   Informacja:
   8.2.2.materialinformacyjny.pdf

   Regulamin:
   regulamin_projektu_color.pdf

   Prezentacja:
   prezentacja_projektu_8.2.2.pdf

   Harmonogram:
   harmonogram.pdf

   Harmonogram 2017/2018:
   harmonogramprojektAKTUALNY.pdf

   Plakat:

   Furmularz zgłoszeniowy:
   za2_formularz-zgoszeniowy_19.09-popr-1.pdf

   Dane osobowe:
   za-1_dane-osobowe.doc-1.pdf

   Rezygnacja z projekty:
   za-3_rezygnacja-4.doc

    

  • Projekt: "JUŻ W SZKOLE ROZPOCZYNAM SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ!"

  • PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
   Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
   JUŻ W SZKOLE ROZPOCZYNAM SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ!

   Projekt realizowany w okresie od września 2013 r. do maja 2015 r.
   przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
   w partnerstwie z Zespołem Szkół Ekonomicznych dla którego organem prowadzącym
   jest Miasto Gorzów Wlkp.

   Celem projektu jest: uzupełnienie wiedzy oraz nabycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy 120 uczniów/uczennic  Zespołu Szkół Ekonomicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych

   W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

   1.       Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
   2.       Indywidualne doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną
   3.       Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych tj.:

   • ABC biznesu
   • Ja i moja firma
   • Zastosowanie matematyki w ekonomii
   • Język angielski w biznesie
   • Język niemiecki w biznesie

   4.       Efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego
   5.       Szkolenia zawodowe tj.:

   • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
   • Energetyka odnawialna

   6.    Staże zawodowe w firmach audytowych, finansowych i doradztwa biznesowego.

   Ponadto uczestnicy w ramach  projektu otrzymają:
   1.    Pakiet edukacyjny, tj. teczkę, notes, długopis
   2.    Materiały dydaktyczne, tj. podręcznik, ćwiczenia, poradnik, słownik, kalkulator, pamięć przenośną USB
   3.    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w stażu zawodowym
   4.    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub stosowne uprawnienia
   5.    Poczęstunek

  • Projekt: „E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010” – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych."

  • Tytuł: „E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010” – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych.

   Numer: WND-POKL.09.02.00-08-011/09 

   Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

   Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

   Cele: Celem projektu jest zwiększenie dostępności i atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla  uczniów gorzowskich techników z wykorzystaniem platformy edukacyjnej w zakresie doskonalenia kluczowych kompetencji z matematyki i języków obcych w roku szkolnym 2009/2010. Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć z języków obcych (8 grup języka angielskiego, 2 grupy języka niemieckiego) i matematyki (8 grup) - łącznie dla 216 uczniów gorzowskich techników z wykorzystaniem informatycznej platformy edukacyjnej w formie e‑learningu. 

   Okres realizacji: od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r.

   Szczegółowe informacje: Strona internetowa Wydziału Edukacji www.edu.gorzow.pl zakładka  Projekty unijne oraz strona platformy projektu  www.tech.edu.gorzow.pl


  • Projekt: "Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość"

  • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

   Numer i nazwa Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

   Okres realizacji projektu: 17.08.2009 – 16.09.2010

  • Projekt: "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

  • "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

   Projekt zrealizowany w ramach Działania 2.2

   Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

  • Projekt: "Pracownie komputerowe dla szkół"

  • "Pracownie komputerowe dla szkół"
   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
   "Jesień 2007"
   "Lato 2007"
   "Jesień 2005"
   "Wiosna 2004"