• Ogłoszenie Komisji Socjalnej 2021

   • Informujemy, że od 18 października do 30 listopada 2021 r. należy złożyć:

    -  wniosek nr 4 o dofinansowanie do zakupów świątecznych,

    -  wniosek nr 5 o dofinansowanie na cele turystyczne, rekreacyjne
    i kulturalno-oświatowe.

    Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp., ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wlkp.

    • ŚWIADCZENIA SOCJALNE

    • Regulamin Komisji Socjalnej ZSEk z 2019 (pobierz PDF)

     Aneks nr 1 do ZFŚS (pobierz PDF)

     W roku 2021 r. nie jest planowana wypłata świadczenia na Wielkanoc.

     Wnioski, które należy złożyć w ZSEk do 15 maja 2021 r. - załącznik nr 1 i załącznik nr 2 z Regulaminu Komisji Socjalnej. Osoby pragnące otrzymać dofinansowanie do urlopu dzieci uczących się powyżej 18 roku życia są zobowiązane dodatkowo złożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieranej nauce.

      

   •  Ogłoszenia Komisji Socjalnej - 2021

   • Ogłoszenie z dnia 01.03.2021

    Wszystkie osoby zamierzające skorzystać  ze  świadczeń finansowanych z ZFŚS powinny złożyć:

      w terminie od 7 kwietnia do 15-go maja :

    informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej:
    a) wniosek osoby uprawnionej do korzystania z funduszu w danym roku kalendarzowym,
    b) dodatkowo PIT za rok poprzedni(do wglądu). Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawnienia dochodu (nie jest wymagane okazanie PIT-u przy składaniu wniosku, oświadczenie takie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem tej osoby do grupy osób o najwyższych dochodach),
    c) decyzji ZUS o wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego w celu naliczenia odpisu.


    2. Termin składania dokumentów:
    a) wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego wszystkich uprawnionych -

       od 7 kwietnia do 15 maja.

    Jednocześnie bardzo prosimy, ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, aby nie przychodzić z wnioskami we wcześniejszym terminie.


    1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze  świadczeń finansowanych z ZFŚS powinny złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15-go maja informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej:
    a) wniosek osoby uprawnionej do korzystania z funduszu w danym roku kalendarzowym,
    b) dodatkowo PIT za rok poprzedni(do wglądu). Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawnienia dochodu (nie jest wymagane okazanie PIT-u przy składaniu wniosku, oświadczenie takie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem tej osoby do grupy osób o najwyższych dochodach),
    c) decyzji ZUS o wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego w celu naliczenia odpisu.


    2. Termin składania dokumentów:
    a) wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego wszystkich uprawnionych - do 15 maja danego roku kalendarzowego,
    b) wniosku o przyznanie dofinansowania do zakupów świątecznych (Boże Narodzenie) - do 30 listopada danego roku kalendarzowego,
    c) wnioski o zapomogi pieniężne i wnioski o zwrot kosztów poniesionych na indywidualne cele turystyczne, rekreacyjne i kulturalno-oświatowe należy składać najpóźniej do 15 maja lub do 30 listopada danego roku kalendarzowego – wypłata  2 razy w roku – czerwiec i grudzień na podstawie przedłożonych faktur.


    Niezłożenie przez uprawnionego w terminie: 
    a)wniosku o przyznanie świadczeń z ZFŚS w danym roku kalendarzowym, wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego  i wniosku o przyznanie dofinansowania do zakupów świątecznych, jest równoznaczne z rezygnacją z ich korzystania.
    b)wniosku osoby uprawnionej do korzystania z funduszu w danym roku kalendarzowym  (PIT do wglądu), decyzji ZUS o wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego w celu naliczenia odpisu, równoznaczne jest z zakwalifikowaniem tej osoby do grupy osób o najwyższych dochodach.
     
    3. Świadczenia będą przyznawane wg następujących progów dochodowych:
    a)  100 % - jeżeli dochód na jednego członka rodziny znajdującego się we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 1500 zł,
    b) 90 % - jeżeli dochód na jednego członka rodziny znajdującego się we wspólnym gospodarstwie domowym  wynosi  pomiędzy 1501 zł a 2500 zł,
    c) 80% - jeżeli dochód na jednego członka rodziny znajdującego się we wspólnym gospodarstwie domowym  wynosi  powyżej  2500 zł.
     
    4. Kwota bazowa  świadczenia na cele rekreacyjne, turystyczne (w tym  wycieczki) i kulturalno - oświatowe wynosi  dla każdego 250 zł. Wypłata środków nastąpi po zakończeniu wydarzenia na podstawie przedłożonej  imiennej faktury.