• Ogłoszenia Komisji Socjalnej - 2020


   • Ogłoszenie z dnia 24.03.2020

    W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie naszego kraju, zmianie ulegają terminy składania wniosków do komisji socjalnej:

    Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze  świadczeń finansowanych z ZFŚS powinny złożyć:

          w terminie od 4 maja do 30-go maja

    informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej:
    a) wniosek osoby uprawnionej do korzystania z funduszu w danym roku kalendarzowym,
    b) dodatkowo PIT za rok poprzedni(do wglądu). Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawnienia dochodu (nie jest wymagane okazanie PIT-u przy składaniu wniosku, oświadczenie takie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem tej osoby do grupy osób o najwyższych dochodach),
    c) decyzji ZUS o wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego w celu naliczenia odpisu.


    2. Termin składania dokumentów:
    a) wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego wszystkich uprawnionych -

       od 4 maja do 30 maja danego roku kalendarzowego.

    Jednocześnie bardzo prosimy, ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, aby nie przychodzić z wnioskami we wcześniejszym terminie.


    1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze  świadczeń finansowanych z ZFŚS powinny złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15-go maja informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej:
    a) wniosek osoby uprawnionej do korzystania z funduszu w danym roku kalendarzowym,
    b) dodatkowo PIT za rok poprzedni(do wglądu). Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawnienia dochodu (nie jest wymagane okazanie PIT-u przy składaniu wniosku, oświadczenie takie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem tej osoby do grupy osób o najwyższych dochodach),
    c) decyzji ZUS o wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego w celu naliczenia odpisu.


    2. Termin składania dokumentów:
    a) wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego wszystkich uprawnionych - do 30 maja danego roku kalendarzowego,
    b) wniosku o przyznanie dofinansowania do zakupów świątecznych (Boże Narodzenie) - do 30 listopada danego roku kalendarzowego,
    c) wnioski o zapomogi pieniężne i wnioski o zwrot kosztów poniesionych na indywidualne cele turystyczne, rekreacyjne i kulturalno-oświatowe należy składać najpóźniej do 30 listopada danego roku kalendarzowego – wypłata  2 razy w roku – czerwiec i grudzień na podstawie przedłożonych faktur.


    Niezłożenie przez uprawnionego w terminie: 
    a)wniosku o przyznanie świadczeń z ZFŚS w danym roku kalendarzowym, wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego  i wniosku o przyznanie dofinansowania do zakupów świątecznych, jest równoznaczne z rezygnacją z ich korzystania.
    b)wniosku osoby uprawnionej do korzystania z funduszu w danym roku kalendarzowym  (PIT do wglądu), decyzji ZUS o wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego w celu naliczenia odpisu, równoznaczne jest z zakwalifikowaniem tej osoby do grupy osób o najwyższych dochodach.
     
    3. Świadczenia będą przyznawane wg następujących progów dochodowych:
    a)  100 % - jeżeli dochód na jednego członka rodziny znajdującego się we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 1500 zł,
    b) 90 % - jeżeli dochód na jednego członka rodziny znajdującego się we wspólnym gospodarstwie domowym  wynosi  pomiędzy 1501 zł a 2500 zł,
    c) 80% - jeżeli dochód na jednego członka rodziny znajdującego się we wspólnym gospodarstwie domowym  wynosi  powyżej  2500 zł.
     
    4. Kwota bazowa  świadczenia na cele rekreacyjne, turystyczne (w tym  wycieczki) i kulturalno - oświatowe wynosi  dla każdego 250 zł. Wypłata środków nastąpi po zakończeniu wydarzenia na podstawie przedłożonej  imiennej faktury.